Jaarverslag 2016

Rotterdam heeft de afgelopen jaren een heuse renaissance meegemaakt. In plaats van alleen de ‘slechte’, voert de stad inmiddels ook een aantal belangrijke ‘goede’ lijstjes aan en is in trek bij toeristen en nieuwe inwoners. Ook is er al veel verbetering te zien in verschillende (echter nog niet alle) Rotterdamse wijken en buurten, zowel op sociaal als fysiek vlak. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze veranderingen bestendigen en dat positieve veranderingen in enkele wijken doorwerken naar de stad als geheel? Hoe kunnen alle wijken (dus ook de voormalige ‘aandachtswijken’) en hun bewoners voldoende zelfredzaam en veerkrachtig worden om alle voorzienbare en onvoorzienbare veranderingen aan te kunnen? En wat betekent de opkomst van de coproducerende, zelfredzame en vooral ook van de ‘boze’ burger voor de relatie tussen de gemeente en de Rotterdammer en de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen?

Lees verder “Jaarverslag 2016”

Jaarplan voor 2016

Net als in andere jaren onderneemt de Kenniswerkplaats Leefbare wijken ook in 2016 twee soorten activiteiten: onderzoek over stadsbuurten en leefbaarheid in brede zin en activiteiten om onderzoeksuitkomsten onder de aandacht te brengen van Rotterdamse beleidsvoerders, praktijkwerkers, studenten en het grotere publiek middels lezingen en kleinere expertmeetings. Vanuit de Regiegroep hadden we bedacht om onze activiteiten in 2016 te concentreren rondom twee inhoudelijke activiteiten:
1. het Rotterdamse beleid om te bevorderen dat middengroepen zich in en rond de binnenstad vestigen (“Sterke schouders”/”Kansrijke wijken”); en
2. burgerparticipatie in Rotterdam (voortbouwend op onze activiteiten in eerdere jaren).

Lees verder “Jaarplan voor 2016”

Jaarverslag 2015

De programmagroep van de KWP Leefbare wijken kwam dit jaar tweemaal bijeen. In de bijeenkomst in januari 2015 werd besloten de activiteiten van de KWP men name te richten op het Rotterdamse beleid om middengroepen voor de stad te behouden (“Sterke Schouders”/”Kansrijke Wijken”). Op de tweede bijeenkomst, in oktober 2015, gaven Leonie Andriessen (Stadsontwikkeling) en Roy Geurts (Maatschappelijke ontwikkeling) een inleiding over beide beleidsprogramma’s. Dit leidde uiteindelijk tot een verzoek van het cluster Stadsontwikkeling aan de KWP om gezamenlijk na te denken over een Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) over het Kansrijke-Wijkenbeleid. Als eerste stap hiertoe organiseerde de KWP een “effecten-arena” om in samenspraak met diverse betrokkenen bij dit beleid (beleidsvoerders, -uitvoerders, bewoners en onderzoekers) in kaart te brengen welke mogelijke (positieve en negatieve) effecten van dit beleid verwacht kunnen worden. Deze effectenarena wordt begin 2016 uitgevoerd.

Lees verder “Jaarverslag 2015”

Nieuwsbrief 4

In deze editie: Twee promovendi voor de KWP; Lezing van Godfried Engbersen over burgerparticipatie en sociale ongelijkheid; Maatschappelijke rol van kerken en moskeeën; Veiligheid en onveiligheidsgevoelens in Rotterdam; “Footloose in Rotterdam”; Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”; Burgerparticipatie in Schiemond en het Lloydkwartier; Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”; Bijeenkomst programmagroep.

Lees verder “Nieuwsbrief 4”

Werkplan 2014-2015

In de eerste jaren van haar bestaan lag het accent in de activiteiten van de KWP vooral op kennis delen met de gemeente Rotterdam middels lezingen, expertmeetings, enz. Inmiddels is ook sprake van wetenschappelijk onderzoek dat door of via de KWP wordt uitgevoerd ten behoeve van de gemeente Rotterdam. Deze lijn hopen we het komend jaar voort te zetten. In het werkplan van de KWP 2013-2014 stonden twee inhoudelijke thema’s centraal: (1) burgerparticipatie en de gesignaleerde kloof tussen de geregistreerde werkelijkheid (bijv. wat betreft veiligheid en leefbaarheid) en (2) de subjectieve beleving daarvan door Rotterdamse burger. Beide thema’s zijn nog steeds zeer actueel en vormen ook deel van dit werkplan. Daarnaast benoemen we enkele nieuwe inhoudelijke thema’s waarmee de KWP zich komend jaar mee wil bezighouden.

Lees verder “Werkplan 2014-2015”

Nieuwsbrief 3

In deze editie: Burgerkracht komt voort uit een goed samenspel; Evelien Tonkens houdt lezing op 27 februari; Kenniswerkplaats Leefbare wijken gaat door!!; Terugblik bijeenkomst ‘leefbaarheid effecten op verkoop corporatiewoningen’

Lees verder “Nieuwsbrief 3”

Nieuwsbrief 2

In deze editie: Literatuurstudie en presentatie over burgerkracht; Kicki Söderhjelm: De Leeszaal Rotterdam West is een fraai voorbeeld; Workshops en gastcollege over ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’; Wat staat er in de planning voor de komende tijd?

Lees verder “Nieuwsbrief 2”

Nieuwsbrief 1

Dit is de eerste Nieuwsbrief van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Deze kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2012 heeft de Kenniswerkplaats een aanzet gegeven tot samenwerking op meerdere fronten met als hoofddoel: hoe kunnen we beter samenwerken en komen tot een goede kennisuitwisseling. De eerste activiteit waarmee de Kenniswerkplaats naar buiten trad was de organisatie van een lezingenreeks. Ook dit jaar zal de Kenniswerkplaats een reeks lezingen organiseren. Dat zal in het najaar plaatsvinden maar voor die tijd kunt u deelnemen aan lezingen, werkconferenties, masterclasses en gastcolleges.

Lees verder “Nieuwsbrief 1”