Betrokken bewoners en betrouwbare overheid

Dr. Joke van der Zwaard (ontwikkelingspsycholoog) en dr. Maurice Specht (filosoof) zijn beiden zelfstandig onderzoeker op het terrein van stedelijke sociale kwesties. In opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben zij een literatuurstudie verricht naar burgerkracht en leefbaarheid in het kader van de zelfredzaamheid van burgers.
Lees verder “Betrokken bewoners en betrouwbare overheid”

“Een betere buurt begint niet bij jezelf”. De Gordiaanse knoop van verloedering, collectieve zelfredzaamheid en bezuinigingsdwang ontward

De Rotterdamse stadspolitiek maakt momenteel een fundamentele ommekeer mee. Niet langer staat het recht van individuen op voorzieningen centraal. Er wordt eerst en vooral gekeken naar wat mensen zelf kunnen om hun positie te verbeteren en dan pas of de overheid nog steun geeft. Bezuinigingsdwang en meer ideologische overwegingen lopen hier door elkaar heen. Met buurten is het niet anders. Buurten waar het minder gaat, worden geacht om zichzelf als een soort Baron van Münchhausen omhoog te trekken. Een centraal begrip hierin is collectieve zelfredzaamheid, oftewel sociale samenhang tussen buurtbewoners en hun bereidheid om sociale controle uit te oefenen en zich in te zetten voor gedeelde belangen in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat collectieve zelfredzaamheid positief uitwerkt op de ontwikkeling van buurten. Het gaat om tastbare resultaten (verfraaide pleintjes en plantsoenen) maar ook om minder tastbare zaken als ‘publieke familiariteit’ en gevoel van veiligheid. In zijn lezing gaat Kleinhans in op de interne en externe randvoorwaarden voor collectieve zelfredzaamheid van buurten. Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre deze randvoorwaarden te beïnvloeden zijn door beleid in tijden van economische crisis. En wanneer de overheid juist vooral moet loslaten. Lees verder ““Een betere buurt begint niet bij jezelf”. De Gordiaanse knoop van verloedering, collectieve zelfredzaamheid en bezuinigingsdwang ontward”

Veerkrachtige wijken: transitie en transitiemanagement in actie

Deze lezing gaat in op integrale wijkontwikkeling en sociale innovatie op basis van het transitiedenken. Centraal voorbeeld is het project Veerkracht Carnisse (www.veerkrachtcarnisse.nl). Op basis van nieuwe concepten, praktijken en de filosofie van transitiemanagement wordt in deze praktijk gewerkt aan het opbouwen van collectieve sociale veerkracht; onder andere zelforganiserend vermogen, actief burgerschap, opvoedvaardigheden, gezonde scholen, en een groene buitenruimte voor en door bewoners. De presentatie schetst naast de praktijken binnen project Veerkracht ook de inzichten die van binnenuit worden opgedaan over het continue falen van bestaande bestuurlijke, institutionele en sociale systemen. Het project is daarmee een voorbeeld van actie-onderzoek in het sociale domein en biedt de basis voor levendige discussie over innovatieve praktijken, failliete systemen en de kans op fundamentele doorbraken of transitie. Lees verder “Veerkrachtige wijken: transitie en transitiemanagement in actie”

Hoe moeilijk kan het zijn? Over complexiteit van stedelijk bestuur

Het valt nog niet mee om een stad als Rotterdam te besturen. Ambtenaren en politici verzuchten wel eens dat het allemaal eenvoudiger zou moeten en nemen allemaal maatregelen die vereenvoudiging zouden moeten bewerkstelligen, zoals het opheffen van deelgemeentes of het samenvoegen van diensten onder de noemer Stadsontwikkeling. Zulke maatregelen werken zolang bestuurlijke drukte als menselijke uitvinding het enige probleem is. Maar wat als de stad zélf complex is? Wat als de stad zichzelf organiseert ongeacht het bestuur? Wat als bepaalde maatregelen in de ene wijk wel werken en in de andere wijk juist onbedoelde effecten teweegbrengen? In deze lezing bekijken we wat ‘stedelijke complexiteit’ betekent, hoe je het kunt herkennen en benoemen. En natuurlijk gaan we nadenken over wat het nu precies betekent voor stedelijk bestuur. Lees verder “Hoe moeilijk kan het zijn? Over complexiteit van stedelijk bestuur”

De Ongekende Stad (DOS)

Nederland kenmerkt zich door een omvangrijke onderzoekindustrie naar stedelijke vraagstukken en stedelijk beleid. Veel onderzoek is echter oppervlakkig en ziende blind. Daardoor worden belangrijke maatschappelijke vraagstukken gemist. Godfried Engbersen gaat in zijn lezing nader in op de rol van wetenschap in het blootleggen en verklaren van stedelijke processen. Daarnaast gaat hij nader in op de rol van wetenschap in het evalueren van beleid. Hij besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan het analyseren van de ongewenste effecten van stedelijk beleid (fatale remedies). Lees verder “De Ongekende Stad (DOS)”