Twee promovendi verbonden aan de KWP

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam hebben toegezegd twee promovendi te financieren die onderzoek gaan doen met gegevens van de Rotterdamse Sociale Index, de Veiligheidsindex en het nieuwe Rotterdamse Wijkprofiel. Deze zeer grootschalige gegevensbestanden bevatten een schat aan informatie over ontwikkelingen in Rotterdamse wijken. De promovendi, die verbonden zullen … Lees verder Twee promovendi verbonden aan de KWP

Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”

Drie sociologiestudenten van de EUR deden voor hun masterscriptie onderzoek onder deelnemers van het project Maatschappelijke Inspanning: “geleid” vrijwilligerswerk voor uitkeringsontvangers. Centraal in hun onderzoek stond nu eens niet de vraag of deelname tot snellere werkhervatting leidt (want dit is niet het geval), maar wat deelname voor henzelf betekent. De geïnterviewde deelnemers ervaren hun deelname … Lees verder Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”

Lezing Jim Diers

Op 22 april organiseerde de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Stadsinitiatief en de Kenniswerklaats Leefbare Wijken een conferentie over burgerkracht. In Theater Zuidplein gaf niemand minder dan “burgerkracht goeroe” Jim Diers (University of Washington,www.neighborpower.org) een inspirerende lezing over zijn ervaringen als eerste directeur van ‘Seattle’s Department of Neighborhoods’ en over zijn jarenlange betrokkenheid bij burgerinititieven. Vervolgens ging Derk Loorbach (Drift/EUR) in op zijn onderzoek naar de impact van het stadsinitiatief De Luchtsingel.

Lees verder “Lezing Jim Diers”

Kenniswerkplaats Leefbare wijken gaat door!!

Begin september bereikte ons het heugelijke nieuws dat de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit overeen zijn gekomen om in ieder geval nog twee jaar door te gaan met de Kenniswerkplaats Leefbare wijken. Dit betekent dat we verder kunnen gaan met het ontwikkelen van praktijkrelevante kennis over leefbaarheid en stadsbuurten, het verspreiden en bediscussiëren van zulke kennis middels te organiseren bijeenkomsten, virtuele discussieplatforms, enz., het tot stand brengen van coalities in Rotterdam tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals op het gebied van leefbaarheidvraagstukken en, door dit alles, op basis van geleverde kennis tot een betere en beter onderbouwde (in termen van te verwachten effectiviteit) aanpak van de leefbaarheid in Rotterdamse wijken te komen. Lees verder “Kenniswerkplaats Leefbare wijken gaat door!!”

Bijeenkomst “Verkoop van corporatiewoningen en de leefbaarheid van wijken”

Al bij de eerste bijeenkomsten van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken kwam de vraag op wat de verkoop van corporatiewoningen betekent voor de leefbaarheid van stadsbuurten. Wooncorporaties verkopen momenteel soms op grote schaal huurwoningen aan bewoners, mede met als doel de leefbaarheid van buurten te verbeteren. Maar heeft deze strategie wel het gewenste effect? Op de  bijeenkomst van de KWP op 10 oktober jl. in wijkcentrum De Nieuwe Banier presenteerden drie sprekers hun inzichten over deze kwestie.

Lees verder “Bijeenkomst “Verkoop van corporatiewoningen en de leefbaarheid van wijken””

Koester hoge verwachtingen van burgerkracht

”Een ‘terugtrekkende overheid’ en een groter beroep op ‘burgerkracht’ hoeft niet tot grotere ongelijkheid tussen wijken te leiden”. De Rotterdamse onderzoekers dr. Joke van der Zwaard en dr. Maurice Specht, die eerder in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een literatuurstudie naar burgerkracht verrichtten, hebben nu naar aanleiding van diezelfde literatuurstudie een  interessant artikel voor www.socialevraagstukken.nl … Lees verder Koester hoge verwachtingen van burgerkracht

Expertmeeting Burgerkracht

Expertmeeting burgerkracht

Zelfbeheer van gebouwen

Op donderdag 13 juni organiseerde Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een expertmeeting over Burgerkracht. Doel van de bijeenkomst was om, na de eerdere literatuurstudie van Joke van der Zwaard en Maurice Specht over dit onderwerp, ervaringen uit te wisselen tussen praktijk, beleid en onderzoek over wat het zich terugtrekken van overheidszorg concreet betekent op diverse velden van stedelijk beleid. Centraal stond de vraag of burgerinitiatieven een alternatief voor de verminderde publieke zorg kunnen zijn. De rond 30 deelnemers hoorden drie presentaties. Hanna van Dijk (EUR-BMG) sprak over informele zorg in de buurt en haar onderzoek rondom het project Even Buurten. Arend Odé (Inholland) sprak over de opvattingen van bewoners van twee Rotterdamse wijken  over ‘schoon, heel, veilig’ in de buurt en hun bereidheid daaraan een bijdrage te leveren. Frank van Steenbergen (EUR-Drift) sprak aan de hand van het voorbeeld van het Wijkcentrum Arend & Zeemeeuw over de mogelijkheden van zelfbeheer van gebouwen door bewoners. Lees het verslag van de expertmeeting inclusief de powerpointpresentaties en een geluidsopname van de plenaire discussie. Lees verder “Expertmeeting Burgerkracht”

Rapport ‘Betrokken bewoners betrouwbare overheid’ gepubliceerd

De Rotterdamse onderzoekers Joke van der Zwaard en Maurice Specht schreven in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een literatuurstudie over recente burgerinitiatieven en “burgerkracht”. In ‘Betrokken bewoners- betrouwbare overheid’ geven zij aan welke competenties en condities gevraagd worden van burgers en de overheid voor burgerkracht in de buurt. Lees verder “Rapport ‘Betrokken bewoners betrouwbare overheid’ gepubliceerd”

Literatuurstudie burgerkracht gepresenteerd

De overheid moet een stap terug zetten en burgers moeten ‘zelfredzamer’ zijn. Wat betekent dit voor de leefbaarheid van wijken? Wat verwachten we van burgers om hun wijk leefbaar te maken en te houden? En kunnen ze dat? Deze vragen staan centraal in de literatuurstudie over burgerkracht van de Rotterdamse onderzoekers Joke van der Zwaard en Maurice Specht, die zij in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben uitgevoerd. Op 7 maart presenteerden zij hun bevindingen. De bijeenkomst vond plaats in de Leeszaal Rotterdam West, op zich al een fraai voorbeeld van burgerkracht.

Lees verder “Literatuurstudie burgerkracht gepresenteerd”

KWP adviseert gemeente Rotterdam inzake ‘komen en gaan’, onderzoek naar selectieve migratie

De gemeente Rotterdam voert sinds enige jaren een expliciet beleid om selectieve migratie uit de stad tegen te gaan. Men probeert hiermee de uittocht van middengroepen uit de stad te verminderen. Meer concreet heeft het college van B&W van Rotterdam als beleidsdoel geformuleerd dat het aandeel van gezinnen, hoger opgeleiden en hogere inkomens in de totale verhuisstroom uit de stad in 2012 10 procent lager is dan het niveau van 2009. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen, heeft het COS het onderzoek ‘Komen en gaan 2011’ uitgevoerd. De KWP is gevraagd om dit onderzoek te reflecteren. Lees verder “KWP adviseert gemeente Rotterdam inzake ‘komen en gaan’, onderzoek naar selectieve migratie”